دستورالعملی برای استفاده از بای پس در فرآیند دم آوری